Restavfall 300X300 Blandet avfall (fra riving og bygging)
Ja
 • Bygningsmaterialer som rent og overflatebehandlet treverk
 • Små mengder metaller (spiker og beslag)
 • Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner
 • Plast
 • Isopor og isolasjon (NB: isolasjon på rør kan inneholde asbest)
 • Sanitærporselen, keramikk
 • Papp (tak-) og papir
 • Gamle møbler
Nei
 • Farlig avfall (batterier, maling, lim, lakk, spraybokser, oljefilter og lignende)
 • Gips
 • Impregnert trevirke, jernbanesviller, telefonstolper
 • Isolerglassruter med PCB eller kloparafiner
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batterier)
 • Store mengder/ enheter metall (kjeler, butikkinnredning m.m.)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, fliser eller betong)
 • Forurensede masser
 • Eternitt og asbestholdig avfall
 • Gulvbelegg og fliser av vinyl
 • Takfolie
 • Varmepumper og kjølerom

Container blir sortert med maskin på mottak. Dersom lasset inneholder fraksjoner som IKKE inngår i «Blandet avfall», (se over), blir det omklassifisert til avfall til sortering. Da må containeren sorteres for hånd, og får dermed en høyere pris pr kg.

Gips i containeren medfører en tilleggskostnad på kr 1,50 pr kg på hele lasset. Dette er fordi gips medfører ekstra svovelutslipp under brenning.

Ikke nedbrytbart avfall blir lagt på deponi.

Gjenvinnbart avfall blir sendt videre til materialgjenvinning.