Matavfall (2)

Fakta om sortering og materialgjenvinning av avfall

Alle må sortere og materialgjenvinne mer. Vi hjelper offentlige og private virksomheter med løsninger for alle typer kildesortering – også plast- og matavfall.

Vi har løsningene din virksomhet trenger.
Vi kan tilby løsninger som gjør det lett å drive i henhold til de nye kravene. Vi har allerede løsninger for en rekke avfallstyper, også de det nå er lovmessige krav om utsortering av.

Virksomheter som har park- og hageavfall kan levere dette til avfallsmottak i sin kommune å få det registrert på sin virksomhet. Vi kan tilby henteordninger for plastemballasje. Matavfall har lenge blitt sortert ut av våre kunder i Valdres. Fra september 2023 kan vi også tilby henting av matavfall fra virksomheter i Hallingdal og Krødsherad. Matavfall kan da hentes hver andre uke (partallsuker fra uke 38).

Matavfallet går til produksjonsanlegg for biogass. Bioresten går inn i produksjon av jordforbedringsprodukter som går tilbake til landbruket der maten i utgangspunktet kom fra. Dette er sirkulærøkonomi i praksis.

Hva menes med husholdningslignende avfall?
Med husholdningslignende avfall menes avfall som ligner på avfall fra private husholdninger. Husholdningslignende matavfall kan for eksempel være måltidsrester, skall og matvarer som har blitt dårlige og må kasseres, mens husholdningslignende plastavfall kan være plastemballasje, engangsprodukter i plast og EPS (isopor). Avfallet kan oppstå ved at ansatte, kunder eller andre brukere kaster matrester eller plastavfall i en kantine/pauserom, serveringssted eller andre steder i virksomheten.

Hvem er «virksomhet»?
Kravene gjelder for alle virksomheter med husholdningslignende avfall. Virksomheter inkluderer også lag, foreninger, arrangører av ulike arrangementer og lignende. Kravene gjelder også for virksomheter med landbruksplastavfall. Det er kun nødvendig å sørge for utsortering av det avfallet som oppstår i virksomheten. Om det for eksempel er vanlig at det oppstår matavfall i virksomheten, men ikke park- og hageavfall, er det kun behov for å sørge for utsortering av matavfallet. Det samme gjelder dersom det er ulikt hva slags avfall som oppstår innad i en virksomhet på ulike lokasjoner/deler av virksomheten. Kravene gjelder uavhengig av virksomhetens organisasjonsform, størrelse og hvorvidt virksomheten drives midlertidig eller permanent.

Gjelder kravene for leietaker eller huseier?
En virksomhet som leier lokaler og produserer avfall er i alle tilfeller ansvarlig. I tillegg kan også utleier være ansvarlig dersom den sørger for avfallshåndteringen på vegne av leietaker, for eksempel fordi dette er fastsatt i leieavtalen.

Hva med husholdningsavfall på en fabrikk eller byggeplass?
Avfall fra produksjon, eller bygge-, anleggs- og rivningsarbeid anses ikke å være husholdningslignende avfall. Selv om produksjonsavfall ikke er omfattet av kravene i forskriften, kan enkelte deler av virksomheten likevel være omfattet av kravet til å sortere ut avfallet. Om din virksomhet har husholdningslignende avfall fra kantiner, pauserom eller kontorlokaler må dette avfallet utsorteres i tråd med kravene i forskriften.

Hva må spisesteder tenke på?
Ved et serveringssted, hvor kundene sitter ned for å spise, kan det være praktisk å tilrettelegge for kildesortering av matavfall på kjøkkenet, der både matavfall fra matlaging og rester fra kundene kan kastes. Dersom kunder selv må rydde bordet må det legges til rette for at matavfall og plastavfall, som kan materialgjenvinnes, kan kildesorteres av kundene.

Hva gjøres med usolgte matvarer?
I en kiosk, ved et arrangement eller i en butikk skal varer som ikke blir solgt, kildesorteres. I tillegg skal virksomheten tilby muligheter for kildesortering for kundene sine.

Hva gjør vi med matemballasje?
Matavfall skal kildesorteres. Det innebærer at matavfall må sorteres ut fra annet avfall, herunder emballasjen. Dette må gjøres der avfallet oppstår. Så langt som mulig bør det unngås at emballerte matvarer ender som avfall, slik at ressursene kan utnyttes best mulig. Vi vil oppfordre virksomhetene til å avemballere og kildesortere mest mulig av dette avfallet slik at også mer av emballasjen kan materialgjenvinnes. 

Hvordan dokumentere utsortering?
Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å ha kunnskap og dokumentasjon om avfallstypene som skal utsorteres. Dere må derfor sikre at dere for hvert kalenderår har dokumentasjon på hvor mye husholdningslignende matavfall, park- og hageavfall og plastavfall som er sortert ut og levert til materialgjenvinning. For landbruksplastavfall må dere dokumentere hvor mye som er sortert ut og levert til materialgjenvinning. Mengden skal oppgis i vekt for hver enkelt avfallstype.