1000017056

Starter med ombruk av trevirke

Nå kan privatpersoner og bedrifter levere fra seg brukt trevirke, og bidra til lokal produksjon av elementer i ombruksmaterialer i Valdres.

Det samarbeides nå på tvers av bransjer og bedrifter i Valdres for å øke levetiden for trevirke. Ombrukt tre kan nå tilbys som et alternativ både til å kaste og å kjøpe nytt. 

-Hvis noen er i tvil er det bare å spørre oss som jobber på miljøstasjonen, sier Kenneth Østgård, driftsleder på Fagernes Miljøstasjon. Han tror mange vil bidra til å sortere ut trevirke som kan brukes om igjen.

Det er Norsk Massivtre AS som har tatt initiativet, og i samarbeid med Retura Val-Hall AS og Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) har man sett på mulighetene sammen.

Resultatet vil gi redusert avfallsmengder og klimaavtrykk, samt å bidra til grønne arbeidsplasser med sirkulære produkter i Valdres.

Fra flisfyring til ombruk

VKR samlet inn ca 5300 tonn trevirke i 2023. Dette ble det laget flis av. Treflis ble sendt til

forbrenning med energigienvinning og produksjon av biovarme. Det er verdifullt, men enda bedre er det om trevirket får fortsette i sirkulasjon.

-Mye av trevirket er så bra at det kunne vært gjenbrukt i bygg eller konstruksjoner.

Ved å ombruke i stedet for á forbrenne kan vi nærme oss målsetningene om bedre ressursutnyttelse og redusert klimaavtrykk, sier Hans Solbrekken Ruud, daglig leder i VKR.

Bidrar til å nå målsetningene

Både EU, Norge og VKR har som mål å sikre minimum 65% materialgienvinning av innsamlet avfall innen 2035. Skal vi klare dette må vi skape nye løsninger.

-Vi ønsker derfor slike initiativ velkomne, sier miljø- og forretningsutvikler Bernt Ivar Bergum i Retura Val-Hall. Selskapet er eid av VKR og Hallingdal Renovasjon IKS. 

Trevirke er i dag den materialtypen det er mest av blant de utsorterte avfallstypene.

Trær binder CO2, som slippes ut ved forbrenning. Ombruk vil derimot opprettholde CO2-bindingen. For hver prosent VKR greier å sortere ut til ombruk, vil det være ca. 50 tonn materialer som kan gå inn igjen i verdikjeden, og bidra til fortsatt binding av CO2.

-Vi ønsker å teste ut om det er mulig å få private abonnenter og bedrifter til å sortere ut det som er egnet til ombruk når de leverer på miljøstasjonen, og om materialene er slik at de kan gjenbrukes på en enkel måte, sier Solbrekken Ruud. 

Prøveordningen skal gi erfaringer med logistikk og tekniske løsninger som må være på plass for å kunne gjøre dette i større skala.

Om man lykkes med dette i Valdres vil regionen få en fremtidsrettet råvare å tilby som ikke alle har. I oppstarten er det særlig kvalitet og samarbeid med volumaktører som er viktig for å få testet det ordentlig.

Ombruk inn i massivtre-produksjon

På de fleste av VKR sine lokale miljøstasjoner vil det nå være egne stativ for innsamling av trevirke til ombruk. På sikt ser man for seg at virksomheter som har større prosjekter også kan bestille ombruksstativ til utplassering etter behov. 

I første fase er det gjort avtale med Norsk Massivtre AS som mottaker av trevirke til ombruk til bruk i lokal elementproduksjon.

-Vi har et mål om å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn, sier Arild Øvergaard, daglig leder i Norsk Massivtre AS. 

Det er i dag en produksjonslinje for massivtre-elementer i Begnadalen i hovedsak basert på nytt trevirke. I forlengelsen av å være med i flere prosjekt, som SirkTre, Grønn plattform og Begna Biohub, og sammen med Treteknisk/NTNU er det utviklet og kvalitetssikret bygningselementer med ombrukt trevirke. Med tilgang på større mengder ombruksmaterialer av god kvalitet kan dette rulles ut i større skala. 

Produkter i tre har i utgangspunktet allerede et godt klimaavtrykk, men med ombrukte materialer vil man også kunne levere et klimapositivt regnskap, hvilket betyr at et prosjekt kan komme ut i pluss. VKR vil selv vurdere mulighetene for à benytte ombruksmaterialer i egne utbyggingsprosjekt, og andre oppfordres til à begynne å tenke i samme baner.

-For oss handler dette om å gå foran for å se om vi kan bruke en ressurs vi allerede rår over på en ny og bedre måte, sier Hans Solbrekken Ruud.

Vinn-vinn-vinn

Privatpersoner og virksomheter kan redusere avfallsvolumet sitt, ved at de tenker ombruk når de selv er ferdig med et materiale. Bedriftene som sorterer ut tre til ombruk får et bedre klimaregnskap. Det samme får bedriftene som tar ombrukt tre inn igjen i sine produkter.

-Dette er som et kinderegg, eller en vinn-vinn-vinn-situasjon, sier Bernt Ivar Bergum. Han viser til at de største økonomiene i verden, også den norske, er støpt rundt lineareforretningsmodeller. Det er gjort beregninger (Circular Gap Report) som viser at verdensøkonomien er 92 prosent lineær og bare 8 prosent sirkulær.

-I dag går det meste av kapitalen til nye råvarer. Ettersom ressursknapphet er et økende problem er vårt mål å utnytte de ressursene vi allerede har i sirkulasjon best mulig, og det er veldig gøy hvis vi lykkes med dette i vår egen region, sier forretningsutvikleren.